Prieš pirmą dieną MAGELANŲ stovykloje, tėveliai turi pasirašyti stovyklos sutartį.

Stovyklos sutartis

UAB „Higso Magelanai“, juridinio asmens kodas 306307112, adresas Žirmūnų g. 139, Vilnius, Lietuva (toliau vadinama – Stovykla), atstovaujama direktoriaus Martyno Kanclerio, veikiančio pagal įmonės įstatus

ir

Tėvas arba globėjas (toliau vadinama – Klientas), atstovaujantis vaiko (toliau vadinama – Stovyklautojas) interesus,

toliau tekste Stovykla ir Klientas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė̇ šią dienos stovyklos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

 • 1.1. Klientas išleidžia vaiką (Stovyklautoją) į dienos stovyklą pavadinimu „Magelanai“, o Stovykla, šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, priima Stovyklautoją.
  2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
 • 2.1. Stovykla įsipareigoja:
 • 2.1.1. Priimti Stovyklautoją į Stovyklą tokiai pamainai, kuriai Klientas turi nusipirkęs bilietą.
 • 2.1.2. Parengti Stovyklos programą.
 • 2.1.3. Paskirti Stovyklos vadovą, kuris vykdys Stovyklos programą numatytą pamainos dienos laiką kartu grupėje su Stovyklos Stovyklautojais, neatsiskirdamas ir neišleisdamas nei vieno Stovyklautojo iš matomumo lauko.
 • 2.1.4. Informuoti Klientą Stovyklautojui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui.
 • 2.2. Stovykla turi teisę:
 • 2.2.1. Siekiant užtikrinti Stovyklos saugumą, bei žalingų įpročių ir/ar nelaimingų atsitikimų prevenciją, esant būtinimui Stovykla turi teisę patikrinti Stovyklautojų daiktus.
 • 2.2.2. Pašalinti Stovyklautoją iš Stovyklos, jeigu Stovyklautojas nesilaiko, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos įstatymų, Stovyklos taisyklių ir kitų viešąją tvarką reglamentuojančių tvarkų.
 • 2.2.3. Atsisakyti priimti Stovyklautoją į Stovyklą, jeigu Klientas vėluoja sumokėti kompensacijas kilusias dėl Kliento kaltės.
 • 2.3. Klientas įsipareigoja:
 • 2.3.1. Sumokėti nustatytą Stovyklos mokestį laiku.
 • 2.3.2. Laiku atvežti ir pasiimti iš Stovyklos Stovyklautoją, kuris savarankiškai negali atvykti ir grįžti. Klientas supranta, kad Klientui vėluojant pristatyti Stovyklautoją į Stovyklą, Stovykla negali užlaikyti kitų Stovyklautojų ir laukti, kol vėluojantis Klientas atveš Stovyklautoją. Klientas supranta, kad Klientui vėluojant pasiimti Stovyklautoją iš Stovyklos, Stovykla darbuotojams moka viršvalandžius, kurie turi būti kompensuojami Kliento.
 • 2.3.3. Iš karto apmokėti kompensacijas, kurios atsirado dėl Kliento kaltės, pavyzdžiui pavėlavus pasiimti Stovyklautoją iš Stovyklos. Pavėlavimo mokestis yra 15 (penkiolika) eurų ir yra skaičiuojamas nuo 17:20 val.
 • 2.3.4. Supažindinti Stovyklautoją su Stovyklos taisyklėmis ir užtikrinti, kad Stovyklautojas laikysis Stovyklos taisyklių, bendrų etikos normų, tvarkos ir drausmės. Stovyklos taisyklės pateikiamos Klientui atskirame dokumente kartu su Sutartimi.
 • 2.3.4. Atvykstant į Stovyklą ir iki stovyklavimo pradžios, informuoti Stovyklą apie rizikos faktorius Stovyklautojo sveikatai ir specialius poreikius. Klientas supranta, kad Stovyklos metu Stovyklautojai turės intensyvų fizinį krūvį, todėl Klientas privalo objektyviai įvertinti Stovyklautojo sveikatą ir kitus specialius poreikius, kurie gali lemti Stovyklautojo būseną Stovyklos metu.
 • 2.3.5. Stovyklos metu neatskirti Stovyklautojo nuo Stovyklos vadovo prieš tai neinformavus Stovyklos vadovo. Pasiimant laikinai Stovyklautoją iš Stovyklos (ar anksčiau išvykstant), būtinai perspėti Stovyklos vadovą.
 • 2.3.6. Prieš prasidedant Stovyklai nurodyti teisingą telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos Stovyklos vadovai, reikalui esant, galėtų susisiekti. Klientas įsipareigoja atsiliepti į Stovyklos skambutį nurodytu telefonu arba perskambinti nedelsiant, vos tik jam tapo žinoma, kad buvo skambinta iš Stovyklos arba nukreipti skambutį tam, kas gali atsiliepti ir priimti sprendimus susijusius su Stovyklautoju.  Klientas supranta, kad neteisingas kontaktinių duomenų nurodymas apsunkina susisiekimą su Klientu ir Klientas negali reikšti jokių pretenzijų dėl savalaikio informacijos nepateikimo Klientui. Klientas, apie pasikeitusį telefono numerį, įsipareigoja pranešti iš karto.
 • 2.3.7. Paruošti tinkamai (aprengti, apauti, įdėti grynųjų pinigų) Stovyklautoją Stovyklai taip kaip to reikalauja Stovyklos taisyklės ir Stovyklos vadovų rekomendacijos.
 • 2.3.8. Dalyvauti uždaroje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje (arba iš anksto sutarti, kokiu kitu būdu bus perduodama svarbi informacija). Perskaityti ir suprasti Stovyklos vadovo nurodymus dėl atvykimo ir išvykimo laikų ir vietų, atsižvelgti į Stovyklos vadovo pastabas apie Stovyklautoją ir imtis rekomenduojamų priemonių.
 • 2.3.9. Duoti sutikimą Stovyklai dėl Stovyklautojo dalyvavimo Stovykloje ir Stovyklautojo veikos Stovyklos metu.
 • 2.3.10. Pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti Stovyklos vadovas. Nenurodžius šių ypatumų, nelaimingų atsitikimų atvejais, atsakomybė tenka Klientui.
 • 2.3.11. Nekontaktuoti Stovyklos vadovo dažniau, nei vieną kartą per dieną, išskyrus tais atvejais, kai kontakto pagrindas yra nesusijęs su Stovykla.
 • 2.4. Stovyklautojas įsipareigoja:
 • 2.4.1. Gerbti Stovyklos vadovus ir kitus Stovyklautojus, laikytis Stovyklos taisyklių, stovyklavimo drausmės, dalyvauti Stovyklos programoje.
 • 2.4.2. Saugoti savo bei kitų Stovyklautojų sveikatą bei laikytis saugaus eismo taisyklių išvykose. Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Stovyklos metu.
 • 2.4.3. Neatsiskirti nuo Stovyklos vadovo ar Stovyklautojų grupės.
 • 2.4.4. Saugoti ir tausoti Stovyklos inventorių bei kitą turtą. Klientas pilnai atlygina Stovyklautojo Stovyklos metu padarytą tiesioginę žalą įrangai, technikai ar daiktams.
  3. STOVYKLAVIMO PAMAINOS LAIKAS IR TRUKMĖ
 • 3.1. Stovykla vyksta 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai.
 • 3.2. Stovykloje kiekviena diena prasideda 8:15 ryte ir baigiasi 17:00 vakare.
 • 3.3. Stovyklautojai gali atvykti anksčiausiai nuo 7:45 val. ryto ir išvykti vėliausiai 17:20. Esant atskiriems susitarimas su Stovyklos vadovu, atvykimo ir išvykimo laikai gali keistis.
 • 3.4. Stovykla prasideda Vinco Kudirkos aikštėje, Vilniuje. Vieta gali keistis dėl oro sąlygų ir numatytos dienos programos (apie tai informuoja Stovyklos vadovas).
 • 3.5. Stovykla baigiasi Vinco Kudirkos aikštėje, Vilniuje. Vieta gali keistis dėl oro sąlygų ir numatytos dienos programos (apie tai informuoja Stovyklos vadovas).
  4. MOKESTIS UŽ STOVYKLĄ
 • 4.1. Klientas likus ne mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki stovyklos pradžios privalo sumokėti mokestį už Stovyklą į UAB „Higso Magelanai“ banko sąskaitą, kuri nurodyta prie šalių rekvizitų. Klientas, atlikdamas mokėjimą, paskirtyje turi nurodyti Stovyklautojo vardą ir pavardę ir pamainos pradžios-pabaigos datas.
 • 4.2. Stovykla turi teisę pakeisti Stovyklautojo rezervuotą pamainą, jeigu Klientas nesumoka Stovyklos mokesčio laiku. Klientas supranta, kad Stovykla organizuoja mažas Stovyklautojų grupes, todėl Klientai privalo laiku sumokėti už Stovyklą, tam kad būtų suburtos pilnos Stovyklautojų grupės. Stovykla, negavusi apmokėjimo už Stovyklą, ieško kitų Stovyklautojų, kurie užimtų neapmokėtas Stovyklautojų vietas.
  5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 • 5.1. Klientas įsipareigoja pilnai atlyginti Stovyklautojo padarytą tiesioginę žalą Stovyklai ir tretiems asmenims.
 • 5.2. Stovykla nėra atsakinga už vaikų sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Stovyklos kaltės. Stovykla rekomenduoja apdrausti Stovyklautojo sveikatą nuo nelaimingų atsitikimų rizikos.
 • 5.3. Stovykla nėra atsakinga už pamestus ir dingusius Stovyklautojų daiktus. Stovyklautojai patys privalo pasirūpinti savo daiktų (telefonų ir kt.) saugumu.
  6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
 • 6.1. Ši įpareigojanti Sutartis yra teisinis dokumentas ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Stovyklos pabaigos.
 • 6.2. Jei Stovyklautojas pašalinamas iš Stovyklos už, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos įstatymų, Stovyklos taisyklių nesilaikymą – Kliento sumokėti pinigai negrąžinami.
 • 6.3. Visi ginčai dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami derybomis bei geranorišku susitarimu, vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • 6.5. Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti daromi tik raštišku Šalių susitarimu.
 • 6.6. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys, ar jų įgalioti atstovai, patvirtina, kad šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį bei pasekmes ir supranta savo pareigas kylančias iš pasirašytos Sutarties.
 • 6.7. Apie negalėjimą dalyvauti ir kitus pasikeitimus būtina informuoti info@magelanai.lt.
 • 6.8. Sutarčiai pasibaigus, po 7 dienų, visa informacija, įskaitant asmens duomenis, yra sunaikinama taip, kad jos atgaminimas neįmanomas. Bet kokias pretenzijas, reikalavimus ar pareiškimus, Klientas turi pateikti iki Sutarties pabaigos datos.
  7. PAREIŠKIMAI
 • 7.1. Klientas supranta, kad dėl organizuojamos Stovyklos pobūdžio, egzistuoja protinga vidutinė rizika jog Stovyklautojas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas, jeigu pats nesisaugo.
 • 7.2. Klientas supranta, kad Stovyklos metu Stovyklautojai nuolatos keliauja ir keičia buvimo vieta, todėl bet koks Stovyklautojo nenoras ar pasipriešinimas keisti buvimo vietą pažeidžia kitų Stovyklautojų teisėtus lūkesčius dalyvauti nustatytoje Stovyklos programoje. Todėl Klientas sutinka, kad Stovyklos vadovas, neperžengdamas etikos normų, bandys paveikti Stovyklautoją taip, kad Stovyklautojas tęstų Stovyklos programą ir todėl gali imtis, tik etiškų, tiek psichologinių, tiek fizinių priemonių.
 • 7.3. Dėl to, kad Stovyklautojai yra nepilnamečiai vaikai, ir jų priežiūrai taikomi griežtesni įstatymai, Klientas supranta, kad Stovykla organizuoja ypač mažas Stovyklautojų grupes, tam, kad bet kokią riziką sumažintų iki nulio, todėl bet kokia pretenzija, nusiskundimas ar reikalavimas atlyginti padarytą žalą turi būti objektyviai pasvertas ir atskirai įvertinta kiek iš tikro Stovykla aplaidžiai vykdė savo pareigas.
  8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
 • 8.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.
 • 8.2. Neapsiribojant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis nurodytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, Šalys susitaria, kad nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis pripažįstami ir valstybės veiksmai (priimti sprendimai) jeigu jie riboja ar kitaip įtakoja Stovyklos veiklą.
 • 8.3. Jei Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.