Stovykla MAGELANAI siekia, jog stovykloje vyrautų draugiška atmosfera. Prieš pirmą stovyklos dieną raginame tėvelius kartu su stovyklautojaus aptarti stovyklos taisykles ir jų laikytis.

Stovyklos taisyklės

I. TERMINAI
1.1. Organizatorius – UAB „Higso Magelanai“ administracija.
1.2. Stovykla – Organizatoriaus sugalvotas ir įgyvendinamas dienos planas, skirtas vaikams praleisti dienos laiką.
1.3. Stovyklautojas arba dalyvis – vaikas dalyvaujantis Stovykloje.
1.4. Stovyklos vadovai – UAB „Higso Magelanai“ darbuotojai, kurių pareiga vykdyti dienos planą kartu su vaikais.


II. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Stovyklos taisyklės reglamentuoja stovyklos „Magelanai“ dalyvių, kitaip Stovyklautojų, elgesį stovyklos metu, tvarkas, įsipareigojimus ir atsakomybes už taisyklių nesilaikymą.
2.2. Šių taisyklių privalo laikytis visi stovyklos „Magelanai“ dalyviai.
2.3. Stovyklautojas, pažeidęs šias taisykles, gali būti šalinamas iš Stovyklos ir sumokėti pinigai už Stovyklą negrąžinami.
2.4. Už asmeninių daiktų saugumą nei Stovyklos vadovai, nei UAB „Higso Magelanai“ administracija – neatsako.
2.5. Už Stovyklautojo padarytą tiesioginę žalą atsako vaiko tėvai/globėjai.


III. BENDRIEJI TVARKOS REIKALAVIMAI STOVYKLOS DALYVIUI
3.1. Stovyklautojas privalo laikytis Stovyklos programoje nustatytos dienotvarkės, vykdyti Stovyklos vadovo nurodymus, visada būti šalia vadovo, neatsilikti ir neatsiskirti nuo grupės, dalyvauti Stovyklos veikloje.
3.2. Stovyklautojas privalo būti tolerantiškas, kalbėti ir elgtis pagarbiai aplinkinių atžvilgiu, laikytis etikos normų, neįžeidinėti kitų Stovyklos dalyvių ir vadovo, neiškraipyti jų vardų ir pavardžių, nesityčioti, būti mandagiu. Stovyklautojas privalo nesikeikti, nešiukšlinti, nesiimti saviveiklos nesusiderinęs su Stovyklos vadovu.
3.3. Stovyklautojas privalo laikytis drausmės. Stovyklautojas privalo informuoti Stovyklos vadovą, jeigu pastebi kitus Stovyklautojus nusižengiančius šioms taisyklėms.
3.4. Stovyklautojas privalo saugoti ir tausoti Stovyklos, savo ir kitų Stovyklautojų, Stovyklos vadovo turtą (telefonai, pinigai, rūbai, avalynė ir pan.). Rekomenduojama veiklų metu asmeninius daiktus duoti pasaugoti Stovyklos vadovui.
3.5. Stovyklautojas privalo tausoti savo ir kitų Stovyklautojų, Stovyklos vadovo sveikatą. Nelaimingo atsitikimo atveju kuo skubiau informuoti Stovyklos vadovus ir/ar aš šalia esančius suaugusius asmenis.
3.6. Stovyklautojas privalo griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių: nenaudoti degtukų ar kitų priemonių, kurios gali sukelti gaisrą. Pastebėjus liepsną ar dūmus, kuo skubiau pasišalinti iš patalpos ar esamos vietos, kur kilo gaisras, informuoti visus kitus esančius šalia gaisro ar patalpoje. Kuo skubiau informuoti Stovyklos vadovą. Kviesti pagalbą, telefonu – 112.
3.7. Stovyklautojui griežtai draudžiama Stovyklos metu vartoti alkoholį, tabako gaminius, ar kitokias psichiką veikiančias bei žalojančias medžiagas. Rekomenduojama nevartoti vaistų ar kitų medicininių preparatų arba juos vartoti ryte prieš prasidedant stovyklos laikui ir vakare pasibaigus stovyklos dienai.
3.8. Stovyklautojai privalo būti atsargūs ir dėmesingi, nesukelti grėsmės sau ir kitiems Stovyklautojams, savo veikimu ar neveikimu nepadaryti žalos nei Stovyklautojams, nei tretiems asmenims.
3.9. Stovyklautojai turi būti tinkamai apsirengęs pagal Stovyklos metu esančias oro sąlygas (turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, patogius rūbus ir avalynę).
3.10. Stovyklautojai privalo susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis ir nedelsiant pranešti Organizatoriui, jeigu kuri nors taisyklė jam yra neaiški.


IV. STOVYKLOS DALYVIŲ ELGESYS EKSKURSIJOSE
4.1. Be Stovyklos vadovo leidimo draudžiama atsiskirti nuo kitų Stovyklautojų.
4.2. Griežtai draudžiama be Stovyklos vadovo leidimo palikti Stovyklą. Tėveliai/ globėjai pasiimdami vaiką, turi iš anksto informuoti Stovyklos vadovą.
4.3. Stovyklautojas privalo neatsilikti nuo kitų Stovyklos dalyvių, Stovyklos vadovo, o jeigu turi sunkumų, apie tai informuoti Stovyklos vadovą.
4.4. Stovyklautojas, be Stovyklos vadovo leidimo, negali pats vienas eiti per gatvę; lipti ant bortelių, bokštelių ar kitų, aukščiau vaikščiojimo lygio, esančių objektų; nesikarstyti medžiais, kopėčiomis ar kitais miesto infrastruktūros elementais.
4.5. Vykstant į ekskursiją transporto priemonėmis, Stovyklautojas privalo laikytis transporto priemonių taisyklių: draudžiama iškišti rankas, persiversti pro važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės, iškart bėgti į/per gatvę ir kt.
4.6. Jeigu Stovyklautojas atsiskyrė nuo grupės ir pasiklydo, jis privalo susisiekti su grupės vadovu (telefonu) per laikrodį. Neturint galimybės paskambinti – laukti toje vietoje, kurioje atsiskyrė nuo grupės, nebandyti surasti grupės pačiam. Pasiklydęs Stovyklautojas privalo atsiliepti į skambučius. Nesulaukęs grįžtančios grupės turi skambinti 112.


V. TĖVŲ ARBA GLOBĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Supažindinti Stovyklautojus (vaikus) su šiomis Stovyklos taisyklėmis.
5.2. Atlyginti Organizatoriui tiesioginius nuostolius, jei jų vaikas Stovyklos metu savo veiksmais padarytų žalą Organizatoriui ar/ir kitiems Stovyklautojams.
5.3. Privalo pasiimti Stovyklautoją (vaiką) iš Stovyklos, jei Stovyklautojas yra išsiunčiamas iš Stovyklos dėl taisyklių nesilaikymo.
5.4. Atvežti Stovyklautoją į Stovyklą kiekvieną dieną iki 8:15 val. arba kitu laiku iš anksto susiderinus su Stovyklos vadovu. Organizatorius pasilieka teisę nepriimti Stovyklautojo (vaiko) į Stovyklą jeigu jis vėluoja. Jei Stovyklos veiklos vyksta tame pačiame mieste, vaikas gali prisijungti prie Stovyklos ir vėliau, prieš tai informavus Stovyklos vadovą.
5.5. Privalo pasiimti Stovyklautoją iš Stovyklos kiekvieną dieną iki 17:20 val. Organizatorius pasilieka teisę taikyti papildomą apmokestinimą už papildomą laiką, kuris pradedamas skaičiuoti po 17:20 val. Ekskursijų metu, Stovyklos dienos pabaigos laikas gali keistis dėl aplinkinių aplinkybių, todėl būtina susiderinti su Stovyklos vadovu dėl laiko, kada galima pasiimti Stovyklautojus.
5.6. Privalo iš anksto informuoti Organizatorių ir Stovyklos vadovą, jeigu Stovyklautojas turi specifinių poreikių (sveikatos, kalbos, bendravimo ar pan.).
5.7. Privalo stebėti Stovyklautojų savijautą, domėtis Stovyklos veikla ir numatomais dienos planais, pagal tai paruošti Stovyklautoją Stovyklai (atitinkamai aprengti, apauti patogia avalyne, įdėti pinigų ir t.t.).
5.8. Nuolatos priminti Stovyklautojams apie Stovyklos taisykles.
5.9. Prioritetine tvarka atsiliepti į Stovyklos vadovo arba Organizatoriaus skambučius arba nukreipti tam kas gali atsiliepti ir atsakyti iškilusius klausimus arba susipažinti su situacija.